Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie
„Sztuka i Pamięć na Wzniesieniach”
Temat pracy konkursowej: „Projekt i wykonanie oprawy miejsca rekreacji i integracji społeczności lokalnej w postaci architektonicznej instalacji przestrzennej na placu sołeckim w Grabinie gm. Nowosolna.”

Imię Nazwisko autora pracy

 

Tytuł pracy

 

Telefon kontaktowy, e-mail

 •    Niniejszym zgłaszam udział w Konkursie „O Nagrodę Zjednoczonych Sołectw Parafii Kalonka” (dalej konkurs) organizowanym przez Fundację Centrum im Św Ojca Pio w Kalonce (dalej organizator)
•    Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu i akceptuję go.
•    Wyrażam zgodę na publikację mojego projektu (zgłoszenia konkursowego) w ramach promocji i informacji o konkursie.
•    W przypadku otrzymania nagrody głównej przeniosę bezterminowo i na wyłączność organizatora, za wynagrodzeniem w wysokości otrzymanej nagrody, autorskie prawa majątkowe do wykonanej pracy konkursowej na organizatora, na następujących polach eksploatacji:
o    użytkowania utworu zgodnie z jego formą i przeznaczeniem oraz użytkowania jego form cyfrowych (projekt, fotografie, itp.) na potrzeby organizatora w celach związanych z konkursem oraz realizacją celów statutowych organizatora, w tym publikacji, rozpowszechniania i udostępniania publicznego.
•    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz Ustaw 2018 poz. 1000)
•    Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego imienia i nazwiska (lub pseudonimu) w ramach promocji i publikacji prac konkursowych oraz identyfikacji wykonanej pracy.

 

 

...........................................................                                                                          …………………………….

                    Miejscowość, data                                                                                                                              Podpis