STATUT FUNDACJI CENTRUM ŚW. OJCA PIO


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Fundatorem „Fundacji Centrum Św. Ojca Pio” zwanej dalej Fundacją jest Parafia pw. Błogosławionego Ojca Pio w Kalonce.


2. Fundacja może używać znaku graficznego oraz ustanawiać medale i wyróżnienia honorowe, które będą przyznawane osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.


3. Siedziba Fundacji znajduje się na terenie Parafii
pw. Błogosławionego Ojca Pio w Kalonce, gmina Nowosolna, powiat Łódź –Wschód.

4. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, po spełnieniu warunków określonych prawem.

§2
5. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.


§3

6. Nadzór nad działalnością Fundacji ze względu na jej cele sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§4
Celem Fundacji jest:
- upowszechnienie wiedzy o życiu i działalności Ojca Pio
i upamiętnienie jego osoby;
- budowa kościoła i centrum duchowości Ojca Pio;
- krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających;
- budowa centrum zajmującego się działalnością kulturalną, oświatową i rekreacyjną oraz sportową;
- integracja społeczności lokalnej;
- prowadzenie działalności rehabilitacyjnej oraz hospicjum;
- działanie na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej.

 

§5
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Budowę kościoła parafialnego;

2. Gromadzenie środków pieniężnych i materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie bieżącej działalności parafii pw. Błogosławionego Ojca Pio w Kalonce;

3. Organizowanie bądź inicjowanie różnych form działalności mających na celu poszerzenie wiedzy o życiu i działalności Ojca Pio;

4.Udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej a zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo;

5. Inicjowanie i podejmowanie działalności promocyjnej na rzecz integracji społeczności lokalnej;

6. Profilaktykę uzależnień oraz poradnictwo prawne dla osób uzależnionych i ich rodzin;

7.Organizowanie i finansowanie poradnictwa dla osób z problemami alkoholowymi i uzależnionych od narkotyków.

8.Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, obozów i turnusów dzieci i młodzieży oraz członków ich rodzin;

9.Umożliwianie rozwoju zainteresowań dzieci, młodzieży, ludzi starszych, a zwłaszcza wspieranie aktywności uzdolnionych plastycznie, literacko i sportowo;

10.Pełnienie roli organu założycielskiego hospicjum, domu opieki społecznej i zakładu opieki zdrowotnej na terenie Centrum;

11.Organizowanie i finansowanie odczytów seminariów i warsztatów jak również innych form działalności oświatowej oraz wymiana doświadczeń w zakresie objętym celem Fundacji;

12.Organizowanie i finansowanie stażów, praktyk i szkoleń oraz wyjazdów edukacyjnych dla osób zaangażowanych w działalność Fundacji;

13.Skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami;

14. Pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków materialnych pochodzących od instytucji i osób prywatnych z kraju i zagranicy;

15.Współpracę z osobami fizycznymi, instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz organizacjami międzynarodowymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji;

16. Współpracę ze środkami masowego przekazu oraz z władzami lokalnymi.


§6

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI.

§7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10.000 /dziesięć tysięcy/ złotych.

§8

Majątek Fundacji tworzony jest również z:
1/darowizn, spadków i zapisów,
2/subwencji i dotacji osób prawnych, osób fizycznych, instytucji rządowych i samorządowych,
3/dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
4/odsetek bankowych,
5/dochodów z jej majątku ruchomego i nieruchomego.

§9

Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, subwencji oraz dochody uzyskiwane z majątku fundacji mogą być użyte wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

§10

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej na znaczną sumę, mogą uzyskać, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji.

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI.

§11

1.Organem zarządzającym Fundacją jest zarząd Fundacji.
Zarząd fundacji jest jednoosobowy i stanowi go proboszcz Parafii pod wezwaniem Błogosławionego Ojca Pio powoływany i odwoływany dekretem Arcybiskupa Łódzkiego.
2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Arcybiskup Archidiecezji Łódzkiej.

§12

Do kompetencji Zarządu należy:
1.Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2.Opracowywanie wieloletnich i rocznych strategii oraz programów działania Fundacji,

3. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji,

4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

5. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów oraz podejmowanie decyzji /uchwał/ w przedmiocie kupna, zamiany obciążenia i zbycia nieruchomości,

6. Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,

7. Zawieranie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych o świadczenie usług w imieniu Fundacji,

8. Nadawanie tytułu Sponsora Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU

§13

Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje w drodze uchwały Fundator.

 

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.


§15

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.


§16

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przechodzi na rzecz Parafii pw. Błogosławionego Ojca Pio w Kalonce.