Regulamin Konkursu Artystycznego  
„Sztuka i Pamięć Wśród Wzniesień Łódzkich”
o Nagrodę Zjednoczonych Sołectw Parafii Kalonka

1.    Postanowienia ogólne

a)    Organizatorem konkursu jest Fundacja Centrum św. Ojca Pio, z siedzibą 92-702 Łódź, Kalonka, Plac Jana Pawła II 1/5, województwo: łódzkie, powiat: łódzki wschodni, gmina: Nowosolna. Strona www: www.parafiakolonka.pl; Adres e-mail: ps@kalonka.com; Numer telefonu: 501416794.
b)    Organizator ogłasza otwarty konkurs artystyczny skierowany do firm i osób fizycznych, a w szczególności do architektów, twórców, rzemieślników, studentów zwany dalej Konkursem, którego celem jest: zaprojektowanie i wykonanie oprawy miejsca rekreacji i integracji społeczności lokalnej w postaci architektonicznej instalacji przestrzennej na Placu Sołeckim w Grabinie, gm. Nowosolna.
c)    Organizator umożliwi uczestnikom konkursu dostęp do miejsca w którym stanąć ma instalacja, w celu zapoznania się z nim lub/i wykonania odpowiednich pomiarów oraz fotografii.
d)    Konkurs jest integralną częścią projektu „Sztuka i Pamięć Wśród Wzniesień Łódzkich”, realizowanego przez Fundację Centrum św. Ojca Pio w ramach „Pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku”.
e)    Szczegóły projektu na stronie: https://www.lodzkie.pl/kultura/pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-na-realizację-zadań-publicznych-województwa-łódzkiego-z-zakresu-kultury,-sztuki,-ochrony-dóbr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-2021-roku

2.    Przebieg konkursu

a)    Konkurs składa się z dwóch etapów.
b)    Do I etapu Konkursu Uczestnicy mają za zadanie nadesłać Projekt oprawy miejsca rekreacji i integracji społeczności lokalnej,
c)    Projekt musi być oryginalny, autorski, nie może być wcześniej publikowany, i nie może być obciążony prawami osób trzecich.
d)    Zwycięzca Konkursu wyłoniony przez Komisję Konkursową zostanie zaproszony do wzięcia udziału w II etapie, podczas którego wykona zaprojektowane dzieło.

3.    Forma zgłoszenia

Za projekt organizator uznaje:

a)    Zwymiarowane rysunki architektoniczne lub projekty cyfrowe/komputerowe ukazujące wygląd instalacji przestrzennej, przedstawiające jej całość oraz wybrane jej elementy składowe, wydrukowane lub narysowane na papierze w formacie A4 lub/i A3.
b)    Projekt powinien być przedstawiony w kilku rzutach, w sposób umożliwiający jego realizację.
c)    Uzupełnieniem projektu mogą być opisy, wyjaśnienia, wizualizacje w formie cyfrowej, dodatkowe wydruki, fotografie, plansze, szkice, makieta lub inne elementy, które autor projektu uzna za odpowiednie do jego przedstawienia.

4.    Nagrody i budżet.

a)    Po zapoznaniu się z nadesłanymi Projektami i po przeprowadzeniu obrad, Organizatorzy przyznają następujące nagrody w konkursie:

- za pierwsze miejsce (nagrodę główną):              2500 zł,
- za drugie miejsce:                                                 900 zł,
- za trzecie miejsce:                                                 600 zł,
Powyższe kwoty są kwotami brutto i są wyrażone w PLN.

b)    W ramach nagrody za pierwsze miejsce do realizacji zakwalifikowana będzie jedna praca konkursowa.
c)    Po ogłoszeniu werdyktu Komisji Konkursowej Laureat oświadczy pisemnie o przyjęciu pierwszej nagrody i jednocześnie zobowiąże się do realizacji swojego projektu w wymienionym poniżej terminie i budżecie oraz przeniesienia na organizatora autorskich praw majątkowych do wykonanego dzieła.
d)    Laureat nagrody może zrzec się przyjęcia przyznanej nagrody ale w takim przypadku nie będzie domagać się gratyfikacji finansowej za nadesłany na konkurs projekt.
e)    Przewidywany budżet, zgromadzony przez Organizatora na wykonanie pracy (materiały i robocizna):

16 000 zł brutto, słownie: szesnaście tysięcy złotych brutto.

f)    Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród w trakcie realizacji projektu, w razie wystąpienia istotnych przyczyn mogących mieć negatywny wpływ na właściwy przebieg i realizację celów Konkursu.5.    Harmonogram Konkursu

a)    Data rozpoczęcia Konkursu                                                                                       07-08-2021 r.
b)    Termin nadsyłania Projektów (decyduje data dostarczenia do Organizatora):          17-09-2021 r.
c)    Ogłoszenie wyników konkursu:                                                                                  19-09-2021 r.
d)    Zakończenie konkursu oraz wręczenie nagród:                                                         24-10-2021 r.

6.    Cele konkursu

6.1.    Cel główny:

a)    Zaprojektowanie (opracowanie Projektu) i wykonanie Pracy Konkursowej (zwanej dalej Pracą lub oznaczonej skrótem PK) w postaci „architektonicznej instalacji przestrzennej” na Placu Sołeckim w Grabinie, gm. Nowosolna.
b)    Powstała Praca musi spełniać następujące kryteria: jej temat, tytuł, forma, przesłanie będzie służyć popularyzacji wiedzy dotyczącej historii, życia i twórczości literackiej co najmniej jednego z następujących twórców: Stanisława Lema, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Jerzego Pomianowskiego (w setną rocznicę ich urodzin) oraz Cypriana Kamila Norwida (w dwusetną rocznicę jego urodzin)
c)    Powstała PK ma stanowić oprawę, wyróżnik, znak identyfikacyjny i ozdobę miejsca rekreacji i integracji społeczności lokalnej.

6.2     Cele równoległe:

a)    Rozwijanie zainteresowań twórczością literacką i plastyczną oraz sprzyjanie aktywizacji społeczności lokalnej i włączanie jej w życie kulturalne.
b)    Zachęcenie do zaprezentowania własnych umiejętności.
c)    Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni, kreatywności, oraz prospołecznej postawy mieszkańców gminy Nowosolna, w szczególności parafii Kalonka
d)    Promocja Fundacji Centrum św. Ojca Pio.
e)    Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

7.    Forma Pracy Konkursowej

a)    Dowolna, materialna forma przestrzenna zatwierdzona na etapie projektu przez Komisję Konkursową.
b)    Rozmiary (dł, szer., wys.) określa się na nie mniej niż 1,0m x 1,0m x 1,0 m.
c)    Forma i wielkość PK musi zaliczać się do grupy obiektów tzw. „małej architektury” i spełniać w tym zakresie wymogi ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, w szczególności wraz z nowelizacjami wprowadzonymi w roku 2020 i 2021 wobec tego typu obiektów.
d)    Organizator, na potrzeby niniejszego Konkursu przyjmuje, że obiekt małej architektury to instalacja, rzeźba, forma użytkowa lub/i urządzenie, dekoracyjne lub/i posiadające charakter użytkowy, które uzupełnia przestrzeń Placu Sołeckiego w Grabinie i jego kompozycję architektoniczną lub przestrzenną, stanowiąc także jego urozmaicenie.
e)    Realizacja PK nie powinna powodować dla organizatora żadnych skutków prawnych, np. nakładać obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
f)    Technologia i materiał. PK ma powstać zgodnie z zasadami rzemiosła i sztuki budowlanej, przy użyciu tradycyjnych technologii i materiałów budowlanych. PK może być wykonana z (lub/i): drewna, metalu, kamienia, ceramiki, szkła, wikliny, także z uwzględnieniem materiałów rozbiórkowych i wykorzystanych ponownie (recykling).
g)    Bezpieczeństwo. Forma, kształt, sposób działania lub oddziaływania PK nie może stanowić zagrożenia dla użytkowników i osób postronnych. PK powinna być trwale związana z podłożem.
h)    Do dnia zakończenia konkursu Wykonawca przekaże Organizatorom na piśmie zasady bezpiecznego użytkowania i sposób konserwacji Pracy, a podczas trwania pleneru i na każdym etapie realizacji Pracy Wykonawca jest zobowiązany do stosowania zasad BHP.
i)    Gwarancja na wykonaną PK: 3 lata od dnia zakończenia konkursu. Minimalna trwałość PK: 10 lat od dnia zakończenia konkursu.

8.    Zasady konkursu

a)    Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany firm i osób fizycznych, w szczególności do twórców profesjonalnych, rzemieślników i amatorów, studentów uczelni kształcących w obszarze architektonicznym, plastycznym lub podobnym.
b)    Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest posiadanie odpowiednich umiejętności i możliwości wykonawczych, które Uczestnik może potwierdzić na prośbę organizatora.
c)    Wybierając Laureata Komisja Konkursowa zwróci uwagę na doświadczenie Uczestnika w realizacji architektonicznych instalacji przestrzennych (lub podobnych przedsięwzięć).
d)    Nie jest wymagane załączenie do Projektu PK pisemnych referencji, fotografii, publikacji, portfolio, itp. dokumentujących w/w doświadczenie lecz będą one brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
e)    Prace muszą być oryginalne i wykonane indywidualnie przez Laureata.
f)    Prace mogą być zespołowe.
g)    Jedna osoba/zespół może zgłosić na Konkurs trzy projekty.
h)    Zgłoszenia do Konkursu można dokonać przesyłając je wraz z Projektem PK drogą pocztową lub dostarczyć ją na adres Fundacji Centrum im. Ojca Pio w Kalonce w terminie do 17.09.2021 r.
i)    PK musi być dostarczona wraz z kosztorysem wykonawczym oraz podpisanym Zgłoszeniem do Konkursu (Załącznik nr 1) stanowiącym jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) na potrzeby związane z niniejszym konkursem.
j)    Regulamin i formularz zgłoszenia można pobrać m.in. bezpośrednio ze strony: www.parafiakolonka.pl lub też w siedzibie Fundacji.
k)    Zgłoszone prace zostaną opatrzone numerem katalogowym, tak aby Członkowie Komisji Konkursowej nie znali danych personalnych ich autorów.

9.    Wyłonienie laureatów i osób wyróżnionych

a)    Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Fundacji św. Ojca Pio.
b)    W Komisji Konkursowej zasiądzie od 3 do 5 osób.
c)    Komisja Konkursowa, po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi do Konkursu, wyłoni Laureatów i osoby wyróżnione.
d)    Komisja Konkursowa zobowiązana jest do zachowania poufności oraz bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
e)    Prace oceniane będą pod względem ich atrakcyjności, wartości artystycznych, znajomości tematu. Wszystkie prace oceniane będą w jednej wspólnej kategorii.
f)    Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
g)    Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową lub telefoniczną.

10.     Postanowienia końcowe

a)    Organizatorzy nie będą zwracać nadesłanych prac.
b)    Informacji o konkursie udziela Piotr Obłog, koordynator projektu, tel. 601 735 478, mail oblog@tlen.pl
c)    Przesłanie podpisanego zgłoszenia jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu przez Uczestnika Konkursu.

d)    Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że jego Projekt nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich.
e)    W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba która zgłosiła pracę do konkursu bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność, zwalniając Organizatorów od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
f)    Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przesłanej pracy do promocji: Konkursu i Organizatorów oraz do jej publikacji w całości i we fragmentach, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych i bez dodatkowego wynagrodzenia dla autora.
g)    Wszelkie koszty związane z udziałem w Konkursie, uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
h)    Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu, czynnościami wyłaniania laureatów oraz wydawania nagród prowadzić będzie osoba wyznaczona przez władze Fundacji.
i)    Organizatorzy mogą przedłużyć termin rozstrzygnięcia lub zakończyć Konkurs bez wyboru jakiegokolwiek laureata po publicznym ogłoszeniu przyczyny.
j)    Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
k)    W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadku konieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcie należy do wyłącznej kompetencji Organizatorów.
l)    Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.parafiakolonka.pl

Klauzula RODO w stosunku do uczestników Konkursu Artystycznego Sztuka i Pamięć Wśród Wzniesień Łódzkich o Nagrodę Zjednoczonych Sołectw Parafii Kalonka

a)    Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, jest Fundacja Centrum św. Ojca Pio, Adres organizatora: 92-702,: Łódź, Kalonka, Plac Jana Pawła II 1/5, województwo: łódzkie, powiat: łódzki wschodni, gmina: Nowosolna. Strona www: www.parafiakolonka.pl; Adres e-mail: ps@kalonka.com; Numer telefonu: 501416794.
b)    Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i promocji Konkursu Artystycznego Sztuka i Pamięć Wśród Wzniesień Łódzkich o Nagrodę Zjednoczonych Sołectw Parafii Kalonka, opublikowanie nazwiska uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)
c)    Dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
d)    Dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez uczestnika konkursu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
e)    Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.
f)    Ponadto uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.